Aller au contenu

Traité de Chabbat

Plan du Shass


Chabbat – שבת

139 Mishnayot / 157 pages (édition Vilna)


Chapitre 1 – יְצִיאוֹת הַשַׁבָּת (אחת עשרה משניות) –

Thèmes: Lois du transport, les domaines, veille de Chabbat, les 18 décrets

דיני הוצאה מרשות לרשות, דיני ערב שבת ,18 גזרות שגזרו בעלית חנניה בן חזקיה.

 • [2] Soulever / Poser – עקירה והנחה
 • [3] Si une personne charge une autre, s’il sort chargé avant Chabbat – הטעינו אחרים
 • [4] Une surface de 4 x 4 coudées – מקום ד׳ על ד׳
 • [5] Déraciner pour transporter – עקירה לשם הוצאה
 • [6] Les quatre domaines du Chabbat , le public et le privé – ד׳ רשויות לשבת, רה׳י ורה׳ר
 • [7] Carmélite – (domaine indéterminé) – כרמלית
 • [8] Endroit du Petour – מקום פטור
 • [9] Proche de Minha veille de Chabbat – סמוך למנחה ערב שבת
 • [10] Le chabbat est un cadeau pour Israel – Ne pas faire de différence entre les enfants – שבת היא מתנה לישראל – לעולם אל ישנה בן הבנים
 • [11] Un artisan et ses instruments- יציאת אומן בכליו בערב שבת
 • [12] Vérifier ses vêtements la veille de Chabbat / Lire à la lumière d’une bougie le soir de Chabbat – משמוש בגדיו – קריאה לאור הנר
 • [13-17] Les 18 décrets du grenier de Hanania -גזרות שגזרו בעלית חנניה בן חזקיה.
 • [18-19] Un travail commencé avant et qui se finit pendant chabbat – 

התחלת מלאכה מערב שבת שמסתיימת בשבת


Chapitre 2 – בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שבע משניות) –

Thèmes : Les huiles à utiliser pour les bougies de Chabbat, lois de Hannoucca, veille de Chabbat transition jour / nuit

דיני השמנים והפתילות הכשרים להדלקת נרות שבת, דיני חנוכה ודיני ערב שבת בין השמשות.

 • [20]Les mèches et les huiles pour les bougies de Chabbat

פתילות ושמנים להדלקת הנר

 • [21-23] Hanoucca – חנוכה
 • [24] Allumer avec de l’huile de Terouma (sensée être brulée) – שמן שריפה
 • [25-26] L’obligation d’allumer des bougies – חובת הדלקת הנר
 • [27-28] Allumer avec des mèches de Lin – הדלקה בפשטן
 • [29] Utiliser l’huile d’allumage, teindre – המסתפק מן השמן, המכבה את הנר
 • [30]Le décès du Roi David – L’humour -מות דוד המלך, מילתא דבדיחותא
 • [31] Hillel et Shamai – Les fautes à éviter pour les femmes 

הלל ושמאי , על ג׳ עבירות נשים מתות בשעת לידתם

 • [32-33] Ce qui provoque les catastrophes dans le monde – פורענות הבאה לעולם
 • [34]Ce qu’il faut dire le soir, la transition jour / nuit – מה צריך לומר , בה׳ש
 • [35] Les cinq sonneries d’annonce de Chabbat – שש תקיעות בערב שבת

Chapitre 3 – כִּירָה (שש משניות) –

Thème : Lois de cuisson, Mouktsé – דיני בישול בשבת, ודיני מוקצה.

 • [36] Attendre et refaire cuire – השהיה והחזרה
 • [37] Les plats à mijoter – מצתמק ויפה לו
 • [38] Si a laissé mijoter, exprès ou inconsciemment, les dérivé du feu, le soleil ect…

עבר ושהה בשוגג או במזיד , תולדת האור , חמה ותולדותיה

 • [39]Se laver Chabbat et Yom Tov – רחיצה בשבת ויום טוב
 • [40] Les sources thermales de Tibériade, deuxième degré de cuisson

חמי טביריה , כלי שני

 • [41] Vider un réchaud – מיחם שפינהו
 • [42] Du sel dans le premier ou deuxième ustensile- מלח כלי ראשון ושני
 • [43] Changer l’utilisation d’un ustensile – בטל כלי מהיכנו, מגו דאתקצי
 • [44] Mouktsé parce que répugnant, sert de base à quelque chose d’interdit .

מוקצה מחמת מיאוס, בסיס לדבר האסור

 • [45]Mouktsé pour Rabbi Chimon – מוקצה אף לרבי שמעון
 • [46] Transporter une bougie allumée – טלטול נר דולק
 • [47] Eteindre de manière indirecte – גרם כיבוי

Chapitre 4 – בַּמֶּה טוֹמְנִין (שתי משניות) –

Thème : Garder au chaud les plats de Chabbat – דיני הטמנה.

 • [48]Enfouir depuis la veille de Chabbat – הטמנה מערב שבת
 • [49-50] Transporter sur le côté – טלטול מן הצד
 • [51]Enfouir pendant Chabbat – Marmite sur marmite – הטמנה בשבת, קדירה ע׳ג קדירה

Chapitre 5 – בַּמֶּה בְהֵמָה (ארבע משניות) –

Thèmes – Avec quels ustensiles un animal peut sortir dans le domaine public

– דיני הכלים שבהמה יוצאת ולא יוצאת בהם לרשות הרבים.

 • [52-53]La Mishna implique autre chose concernant le domaine publique – 

לאתויי דבר אחר

 • [54]Avec quoi l’animal ne sort pas, la vache de Rabbi Elazar fils d’Azaria

במה בהמה אינה יוצאת, פרתו של רבי אב׳ע

 • [55] Ceux qui sont morts sans fautes, la faute de Reouven et des enfants de Eli

מיתו בעטיו של נחש, חטא ראובן ובני עלי 

 • [56]La faute des enfants de Chmouel, de David et Shlomo

חטא בני שמואל, חטא דוד ושלומה


Chapitre 6 – בַּמָּה אִשָּׁה (עשר משניות) –

Thème : Lois concernants les bijoux et les accessoires des femmes à transporter ou pas

– דיני תכשיטים ואביזרים שונים, שאשה ואיש יוצאים ולא יוצאים בהם לרשות הרבים.

 • [57-58]Avec quoi la femme ne sort pas – במה אישה אינה יוצאה
 • [59]Les bijoux, Jerusalem d’or – ירושלים של זהב
 • [60]Les chaussures cloutées – סנדל המסומר
 • [61]Les Tephilin, les amulettes – תפילין , קמיע
 • [62]Les femmes, un peuple avec ses codes – נשים עם בפני עצמם
 • [63] Avec quoi un homme ne sort pas – La bérakha – אורך ימים בימינה
 • [64-66]Les bijoux et accessoires des femmes – במה אישה אינה יוצאה
 • [67]La superstition – דרכי האמורי

Chapitre 7 – כְּלָל גָּדוֹל (ארבע משניות) –

Thèmes : Comment pardonner une transgression de Chabbat sans faire exprès ? Les 3ç travaux, l’interdit de transporter.

– דיני חיוב חטאות על חילול שבת בשוגג, ל”ט מלאכות שבת ודיני הוצאה מרשות לרשות.

 • [68] Un enfant juif qui a été kidnappé – תינוק שנשבא
 • [69] Celui qui ère dans le désert sans savoir quand est-ce Chabbat

ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבת

 • [70-71] La découpe des travaux de Chabbat – חילוק מלאכות
 • [72-73] Agir sans s’en rendre compte – מתעסק
 • [74-75] Les 39 travaux de Chabbat – לט׳ מלאכות של שבת
 • [76] La nourriture pour les animaux et les hommes – מאכלי אדם ובהמה

Chapitre 8 – הַמּוֹצִיא יַיִן (שבע משניות) –

Thème : Les quantités interdites de transports — דיני שיעורים בהוצאה מרשות לרשות.

 • [77] Le vin et l’huile – יין ושמן
 • [78] L’eau, les boissons, les papiers – מים, משקין, נייר המצניע
 • [79] La peau et le cuir – עור וקלף
 • [80] L’encre, la colle, la boue, la chaux, le fumier, l’association de demi mesure

דיו,דבק,טיט,זבל, הצטרפות חצאי שיעור

 • [81] Les os, le verre, la pierre –se nettoyer avec des pierres – עצם,זכוכית, אבנים

Chapitre 9 – אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא (שבע משניות) –

Thème : Les Mishnayot qui commencent par différents comptes, le don de la Torah, lois du transports d’objets.

– סדרת משניות הפותחות ב’מניין’ בנושאים שונים, מתן תורה ודיני הוצאה מרשות לרשות.

 • [82-83] L’impureté lié à l’idolâtrie – טומאת ע׳ז ושימושיה
 • [84-85] Les greffes – כלאיים
 • [86-89] Le temps de la Torah – מתן תורה
 • [90] Le bois, épices, teinture, sauterelle, colporteurs – עצים,תבלין,צבע,חגב,קופת רוכלים

Chapitre 10 –  הַמַּצְנִיעַ (שש משניות) –

Thème : Transports d’objets, différents travaux interdits, s’occuper de son corps, cueillir.

– דיני הוצאה מרשות לרשות, מלאכות שונות של טיפוח הגוף ודיני תלישה.

 • [91] Un qui enfoui, l’autre qui déterre – המצניע ואחר שהוציאו, אגד כלי להוצאה
 • [92] Transport non-conventionnel, travail à 2 – הוצאה שלא כדרך – ב׳ שעשו מלאכה אחת
 • [93] Aider, se porter– מסייע – חי נושא את עצמו
 • [94] Couper ses ongles, tondre – הנוטל ציפורניו – גוזז
 • [95] Traire, le pot de plante troué – חולב, עציץ נקוב

Chapitre 11 –  הַזּוֹרֵק (שש משניות) –

Thème : Jeter pendant Chabbat, tendre d’un domaine à l’autre

– דיני זריקה והושטה מרשות לרשות.

 • [96] Origine de transporter / Jeter – מקור להוצאה, זורק
 • [97] Sortir d’un domaine à l’autre, Lavoud – גדר הוצאה, לבוד
 • [98] Origine du domaine public – מקור ר׳הר
 • [99] Le puit, jeter au travers d’un endroit permis – מור, זורק דרך מקום פטור
 • [100] Domaine public au delà de 10 poignées, la mer- למעלה מעשרה טפחים
 • [101] Compléter les murs, ouvrir les poissons, barrière érigée pendant Chabbat –

גוד אחית, בקיעת דגים, מחיצה שנעשתה בשבת


Chapitre 12 –  הַבּוֹנֶה (שש משניות)-

Thème : Lois concernant la construction, les travaux incomplets, l’écriture

– דיני הבונה, מלאכות חקלאיות שונות ודיני הכותב.


Chapitre 13 –  הָאוֹרֵג (שבע משניות)-

Thème : Tisser et chasser pendant Chabbat – – דיני האורג והצד.


Chapitre 14 –  שְׁמֹנָה שְׁרָצִים (ארבע משניות)-

Thème : Blesser, préparer différentes nourritures, guérir et soigner

– דיני החובל, הכנת ואכילת מאכלים שונים בשבת, דיני רפואה בשבת.


Chapitre 15 –  אֵלּוּ קְשָׁרִין (שלוש משניות)-

Thème : Nouer, détacher, plier les vêtements – – דיני הקושר והמתיר, וקיפול הבגדים.


Chapitre 16 –  כָּל כִּתְבֵי (שמונה משניות)-

Thème : Incendie pendant Chabbat, Shvout, ne pas demander un travail à un non-juif pendant Chabbat

– דיני שרפה בשבת, שבות ואמירה לנכרי,


Chapitre 17 –  כָּל הַכֵּלִים (שמונה משניות)-

Thème : Transports d’ustensiles pendant Chabbat – – דיני טלטול כלים בשבת.


Chapitre 18 –  מְפַנִּין (שלוש משניות) –

Thème : Transports de matériaux, d’être vivant, accouchement pendant Chabbat

– דיני טלטול חומרים, הנעת בעלי חיים וילדים, ילוד בהמות ונשים.


Chapitre 19 –  רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּמִילָה (שש משניות)-

Thème : La circoncision Chabbat – – דיני מילה בשבת ובכלל.


Chapitre 20 –  תּוֹלִין (חמש משניות)-

Thème : Filtrer, tamiser – – דיני סינון, השריה, טיפול בקש ושימוש במכבש.


Chapitre 21 –  נוֹטֵל (שלוש משניות)-

Thème : Transporter, traiter les déchets – – דיני טלטול שונים ופינוי פסולת.


Chapitre 22 –  חָבִית (שש משניות) –

Thème : Battre le blé, construire, blanchir et autres..

– דיני מלאכת דש, מלאכת בונה, מלאכת מלבן ועוד דינים נוספים.


Chapitre 23 – שׁוֹאֵל (חמש משניות) –

Thème : Commerce, travail, s’occuper des derniers devoirs

– דיני מסחר והעסקה בשבת, דיני טיפול במת בשבת.


Chapitre 24 – מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ (חמש משניות) –

Thème : Préparer la nourriture et autres

– דינים שונים, הכנת אוכל

error: Contenu protegé !!
appeler le standard